Privacy beleid

U stelt vertrouwen in ons. Daarom zien wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen en gaan heel zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we kunnen verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Activum Administratie & Advies. Door gebruik te maken van onze dienstverlening alsook deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Activum Administratie & Advies respecteert de privacy van al haar cliënten en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

 • Dit betekent dat wij uw (persoons)gegevens enkel verzamelen, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de verleende opdracht en het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Dit betekent dat wij passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Dit betekent dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de verleende opdracht en aldus de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Activum Administratie & Advies verwerkt persoonsgegevens over u. Dit doet Activum Administratie & Advies op grond van de opdracht die u hebt verleend, op grond van de toestemming die u ons expliciet hebt gegeven, op grond van het algemeen belang of op grond van ons gerechtvaardigd belang omdat een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om onze werkzaamheden/activiteiten te verrichten. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Hieronder een aantal voorbeelden van de persoonsgegevens die wij onder andere van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • BSN
 • Geslacht
 • Geboortedatum en –plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten / surfgedrag op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat-type

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Activum Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • In het kader van de verleende opdracht, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte (uw financiële administratie of salarisadministratie).
 • Het kunnen afhandelen van een betaling/vordering;
 • Verzenden van informatie / nieuwsbrief;
 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten;
 • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Activum Administratie & Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet kan een bepaalde bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Activum Administratie & Advies zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Derden

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht respectievelijk wettelijk verplicht is of wanneer u hiervoor toestemming heeft verleend.

Bij de uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik respectievelijk treden wij in contact met de volgende derden:

 • Overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV, Inspectie SZW, IND en SVB;
 • Hosting Server;
 • Softwarepakketten voor de financiële administratie, salarisadministratie en belastingaangiften.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt de volgende rechten als betrokkene:

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering).
 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Activum Administratie & Advies zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Activum Administratie & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen en zullen wij proberen om er samen uit te komen.

Als u overige vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Versie mei 2018